TerraTechs

| Disclaimer

Disclaimer voor https://terratechs.nl/

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://terratechs.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door TerraTechs. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TerraTechs is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij TerraTechs.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Zowel voor de prijzen die op onze website worden vermeld als voor die welke in onze e-mails worden gecommuniceerd, streven wij ernaar om een zo accuraat mogelijke weergave van de realiteit en beoogde prijzen te presenteren. Eventuele fouten die hierbij optreden en duidelijk te herkennen zijn als programmeer- of typefouten, mogen op geen enkele wijze beschouwd worden als grond voor het opeisen of veronderstellen van een contractuele verbintenis of overeenkomst met TerraTechs..

TerraTechs streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. TerraTechs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://terratechs.nl/ op deze pagina.

 

Scroll naar boven